JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

صبر زرد زنگوله ای

صبر زرد زنگوله ای

نام علمی: Aloe arborescens

خانواده: Liliaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر، قلمه های ساقه و یا جپا کردن پاجوش در بهار یا زمستان

شرایط مناسب:  آفتابی، خاک با زهکشی خیلی خوب