JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

عبایی

عبایی

نام علمی: Aspidistra elatior

خانواده: Araceae

تکثیر: از طریق تقسیم بوته

شرایط مناسب : سایه، خاک هوموس و پیت و پرلیت، اقلیم گرم و مرطوب