JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

علف ساس

علف ساس

نام علمی : Actaea arguta

خانواده: Ranunculaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در پاییز و تقسیم ریشه در بهار یا پاییز

شرایط مناسب: نیمه سایه و خاک غنی از هوموس