JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

علف شیر

علف شیر

نام علمی : Ornithogalum umbellatum

خانواده : Liliaceae

تکثیر : از طریق کاشت بذر و پاجوش در پاییز

شرایط مناسب: آفتابی یا سایه، با خاک زهکشی خوب و اقلیم معتدل سرد