JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

غار

غار

نام علمی: Laurus nobilis

خانواده: Laurueae

تکثیر: از طریق قلمه ، خوابانیدن شاخه

شرایط مناسب: آفتابی، خاک های معمولی و اقلیم معتدل و گرم