JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

فندق زینتی

فندق زینتی

نام علمی: Corylus cornuta Marsh

خانواده : Betulaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار، پاجوش در پاییز و پیوند در گلخانه در پاییز

شرایط مناسب: آفتابی، خاک عمیق و غنی، اقلیم معتدل سرد