JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

فندق فری

فندق فری

نام علمی: Corylus avellana

خانواده: Betulaceae

تکثیر: کاشت بذر در فضای بازو قلمه در گلخانه

شرایط مناسب: آفتابی، اقلیم معتدل مرطوب و خاک زهکش دار و عمیق