JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

فیکوس آمستر

فیکوس آمستر

نام علمی: Ficus spp

خانواده: Moraceae

تکثیر: از طریق قلمه همراه با یک برگ در بسترماسه به همراه پرلیت