JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

فیکوس بنجامین بلک

فیکوس بنجامین بلک

نام علمی: Ficus.sp

خانواده: Moraceae

تکثیر: از طریق قلمه همراه با یک برگ در بستر ماسه به همراه پرلیت