JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نام رایج: فیکوس بنجامین فری

نام رایج: فیکوس بنجامین فری

نام علمی: Ficusspp

خانواده: Moraceae

روش ازدیاد: ا ز طریق قلمه همره با یک برگ در بستر ماسه به همراه پرلیت