JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

فیلوکالادوس

فیلوکالادوس

نام علمی: Phyllocalados glaucus

خانواده: Phyllcladaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و یا قلمه زدن در طول بهار یا تابستان روی خاک های ماسه ای

شرایط مناسب: سایه. آفتاب. خاک سبک و مرطوب. اقلیم معتدل و سرد