JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

فیلی پن دولا (اسپره چمنی)

فیلی پن دولا (اسپره چمنی)

نام علمی: Fillipendula palmata

خانواده: Rosaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در زیر شاسی یا کاشت مستقیم بذر در زمین اصلی در اردیبهشت ماه

شرایط مناسب: سایه و افتاب. خاک های سبک مرطوب و اقلیم معتدل