JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کاج فلسطینی

کاج فلسطینی

نام علمی: Pinus bruttia

خانواده: Pinacee

تکثیر: از طریق کاشت بذر در فصل بهار

شرایط مناسب: آفتاب سایه. اقلیم معتدل سرد. زمین های شنی و سبک