JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کارمیکالیای معطر

کارمیکالیای معطر

نام علمی: Carmichaelia odorata

خانواده: Leguminosae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و قلمه در تابستان

شرایط مناسب: نیمه سایه، خاک غنی از هوموس با زهکشی مناسب