JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کاژوارنیا (دم اسب درختی)

کاژوارنیا (دم اسب درختی)

نام علمی: quisetifolia

خانواده: Casuarinaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شاسی، قلمه در شرایط میست

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، مقاوم به خاک‌های شور و قلیایی، خاک شنی و رسی مرطوب