JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کاکتوس اورئوسرئوس

کاکتوس اورئوسرئوس

نام علمی: Oreocereus celsianus

خانواده: Cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار یا تابستان

شرایط مناسب: آفتاب، خاک سبک با زهکشی خیلی خوب، اقلیم گرم و خشک