JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کالیستیمون

کالیستیمون

نام علمی: Callistemon Citrinus

خانواده: Myrtaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر، قلمه به طول 10 سانتی‌متر از شاخه‌های کناری در اواخر بهار و پاییز

شرایط مناسب: نیمه سایه و نورپخش، رطوبت %50 خاک‌برگ و کود دامی پوسیده و ماسه