JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کامپس پاریس

کامپس پاریس

نام علمی: Chamaecyparis obtusa

خانواده: Capressaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شرایط گلخانه و قلمه در شرایط شاسی

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، خاک‌برگ و خاک غنی، مقاوم به سرما