JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کراسولا فالکاتا

کراسولا فالکاتا

نام علمی: Crassula falcata

خانواده: Crassulaceae

تکثیر: کاشت قلمه در بستر ماسه‌ای در گلخانه

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، گلخانه‌های گرم و مرطوب، آبیاری کم، خاک با زهکشی مناسب