JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کراسولا

کراسولا

نام علمی: Crassula portulaca

خانواده: Crassulaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در اوایل بهار، قلمه برگ و ساقه در بهار و تابستان

شرایط مناسب: آفتابی، مخلوطی از خاک باغچه، اقلیم گرم و مرطوب