JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کورنوس ابلق

کورنوس ابلق

نام علمی: Cornus alba

خانواده: Cornaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در اول بهار در گلخانه

شرایط مناسب: آفتابی، سایه خاک غنی از هوموس، اقلیم معتدل