JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کلیرا

کلیرا

نام علمی: Cleyera fortunei

خانواده: Theaceae

تکثیر: از طریق قلمه در بهار، ریشه‌دار شدن قلمه با استفاده از هورمون IBA

شرایط مناسب: نیمه آفتاب، اقلیم گرم و مرطوب، خاک‌برگ و بستر با ۶PH= و استفاده از پرلیت و کوکوپیت