JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کمه سرئوس

کمه سرئوس

نام علمی: Chamaecereus

خانواده: Cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه در شرایط بستر ماسه‌ای

شرایط مناسب: آفتابی، خاک مخلوط ماسه و خاک‌برگ، اقلیم گرم و خشک