JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کونوکارپوس

کونوکارپوس

نام علمی: Conocarpus

خانواده: Combretaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در گلخانه

شرایط مناسب: آفتاب، خاک‌های سبک و شنی و مقاوم به PH قلیایی، اقلیم گرم و مرطوب