JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کیاستوفیلوم

کیاستوفیلوم

نام علمی: Chiastophyllum oppositifolium

خانواده: Crassulaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه‌های علفی

شرایط مناسب: سایه و مرطوب با زهکشی مناسب