JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

موسی در گهواره (رائو)

موسی در گهواره (رائو)

نام علمی: Rhoeo Spathacea

خانواده: Commelinaceae

تکثیر: کاشت بذر در بهار و قلمه 10 سانتی‌متری

شرایط مناسب: نیمه آفتاب و سایه، خاک غنی با رطوبت بالای 60% همراه با هوموس، اقلیم گرم و مرطوب