JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نئولیدیا

نئولیدیا

نام علمی: Neolloydia.sp

خانواده: Cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شرایط میست و استفاده از قلمه

شرایط مناسب: آفتاب، خاک زهکش دار، اقلیم گرم و خشک