JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ناز

ناز

نام علمی: Portulaca grandiflora

خانواده: Portulacaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در فضای باز در خرداد ماه و قلمه زدن در اسفند ماه

شرایط مناسب: آفتابی، خاک باغچه، اقلیم معتدل و گرم