JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نخل آند

نخل آند

نام علمی: (Ceroxylonandicola) S.Andicola

خانواده: Palmaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در زمین اصلی و پاجوش‌های ریشه‌دار

شرایط مناسب: آفتاب، خاک عمیق و مرطوب، اقلیم گرم و مرطوب