JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نخل مرداب

نخل مرداب

نام علمی: Cypro.sp

خانواده: Cyperaceae

تکثیر: از طریق تقسیم بوته و ریشه‌دار کردن برگ‌های پنجه‌ای در بستر ماسه‌ای یا آب

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، خاک مخلوط با خاک برگ، اقلیم گرم و مرطوب