JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نخود درختی

نخود درختی

نام علمی: Caragana arboressens Lam

خانواده: Leguminosae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و خوابانیدن شاخه

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، خاک مخلوط همراه با ماسه، اقلیم معتدل