JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نخود زینتی

نخود زینتی

نام علمی: Lathyrus odoratus

خانواده: Leguminose

تکثیر: از طریق کاشت بذر در گلخانه در بهمن ماه و یا در خارج از گلخانه در اردیبهشت

شرایط مناسب: آفتاب، خاک معمولی، اقلیم معتدل سرد