JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نوئل نقره‌ای

نوئل نقره‌ای

نام علمی: pungenus

خانواده: Pinaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در گلخانه و قلمه از قسمت انتهایی شاخه و پیون در زیر پوشش

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، خاک سبک و PH اسیدی، اقلیم سردسیری