JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نوتوکاکتوس

نوتوکاکتوس

نام علمی: Notocactus.sp

خانواده: Cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و قلمه در تابستان

شرایط مناسب: آفتابی با شب‌های خنک و روزهای گرم، آبیاری محدود، خاک با زهکشی بالا