JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نیسا

نیسا

نام علمی: Nyssa sylvatica

خانواده: Nyssaceae

تکثیر: از طریق پیوند زبانه و خوابانیدن

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، خاک معمولی و سبک، اقلیم سردسیری