JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نیلک

نیلک

نام علمی: Amorpha fruticosa L

خانواده: Leguminosae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در زمین اصلی در بهار

شرایط مناسب: آفتابی