JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

والوتا

والوتا

نام علمی: Vallata purpurea

خانواده: Amaryllidaceae

تکثیر: از طریق جدا کردن پیازچه‌ها در دوره استراحت

شرایط مناسب: نیمه آفتاب و نورپخش، خاک غنی و هوموس دار، اقلیم سردسیری