JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل خرزهره

گل خرزهرها

گیاه خرزهره از جمله گیاهان فوق العاده سمی می باشد، که اکثراً در فضای سبز شهرها به وفور چشم می خورد. تمام قسمت های این گیاه (شیرابه، گل، برگ و ساقه) دارای زهر می باشند، از این رو، حتی استنشاق تصادفی خرزهر های که سوزانده می شود، نیز دردسرساز است. از شاخه های این گیاه نباید برای کباب کردن یا خوردن و یا حتی از برگها و ساقه های خشک شده آن برای گرم شدن استفاده نمود. خوردن آب از محلی که در آن خرزهره روییده نیز خطرناک است. خرزهره باعث تغییر در ضربان قلب می گردد و آرام تپیدن یا با سرعت تپیدن قلب از بارزترین نشانه مسمومیت با این گیاه می باشد.