JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

سنبل

سنبل(Hyacinthus orientalis)

 این گیاه که بر طبق سنت های ایران باستان تا کنون، همه ساله، در نوروز بر سر سفره های هفت سین ایرانیان بوده است، گیاهی بسیار زیبا می باشد، ولیکن پیازهای این گل سمی هستند و باعث حالت تهوع، استفراغ، تشنج و احتمالاً مرگ می شوند. در واقع پیازهای این گل از دیگر قسمت های آن سمی ترند و تحت هیچ شرایطی نباید خورده شود. این گیاه دارای سم آلکالوئید است، که اگر در حجم زیاد هم رقیق شود، باز خطرناک می باشد