JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شقایق

شقایق(Papaver rhoeas)

این گیاه که به آن "گل خشخاش" نیز می گویند، دارای گلبرگ های قرمز مایل به زرد رنگ و در قسمت پایه نزدیک به سیاه رنگ می باشد (البته شدت رنگ گلبرگ ها در این گیاهان متفاوت است). از این گل، ارقام متفاوتی  وجود دارد، که از لحاظ اندازه برگ و رنگ گلبرگ ها متفاوت می باشند.

گل های برخی از این گیاهان تقریباً استوانه ای یا کروی، صاف یا مبله با پرزهای سفت می باشند. محل رشد این گیاه خودرو زمین ها و دشت های وسیع است گل شقایق که به عنوان یک علف هرز محسوب می شود، هنگامی که تازه است عطر سنگین و خاصی شبیه به  تریاک دارد، ولیکن خشک شده آن فاقد بو می باشد. به طور کلی، خوردن این گل سبب آسیب زدن به دستگاه گوارش می شود.