JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

یاس

یاس Gelsemium semperivens(Yellow Jasmine)

تمامی قسمت های گیاه یاس سمی می باشند و نباید مورد مصرف قرار گیرند . شیره این گیاه باعث خارش پوست در انسان های حساس می شود . مسمومیت مصرف این گل در کودکان به مراتب بیشتر است زیرا کودکان با مکیدن شیرع این گل شیپوری ، به سرعت مسموم می گردند . به طور کلی خوردن عسل این گیاه باعث تهوع ، استفراغ و ایجاد بیماری می شود .