JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

چشم عروسک

چشم عروسک Actaea pachypod(Doll's Eyes)

این گیاه عجیب بسیار سمی است. حبه های میوه آن  دارای سم کاردیوجنیک (Cardiogenic) می باشد که سبب آرام بخشی فوری روی ماهیچه قلب می شود. خوردن این دانه ها منجر به کند شدن قلب و مرگ می شود.