JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گزنه

گزنه(Urtica dioica)

این گیاه که بیشتر در جنگل های شمال ایران می روید، در اثر تماس با پوست، خارش شدیدی ایجاد می نماید که ممکن است ساعت ها به طول بیانجامد. البته جای نگرانی نیست، زیرا خطری جان انسان را تهدید نمی کند. راه درمان فوری این خارش، استفاده از برگ گیاهی آقطی می باشد. نکته جالب توجه این است که هر مکانی که گزنه می روید، آقطی نیز در نزدیکی آن وجود دارد.