JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

فیکوس

فیکوس (Ficus)

گیاه فیکوس 800 گونه مختلف دارد، که همه ی آنها دارای صمغ شیری رنگ سمی می باشند. با این وجود بسیاری از انواع فیکوس ها در داخل خانه ها پرورش داده می شوند. بهترین تاثیری که فیکوس می تواند بر بدن انسان بگذارد، خارش و تورم می باشد.