JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

یاس زرد

یاس زرد

نام علمی:forsythia.sp

خانواده:oleaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار، قلمه در اواخر زمستان و خوابانیدن

شرایط مناسب: آفتابی یا سایه- آفتاب، خاک حاصلخیز و مرطوب با زهکشی مناسب، اقلیم معتدل