JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

یاس سفید (یاس معمولی)

یاس سفید (یاس معمولی)

نام علمی:jasminum offcinale

خانواده:oleaceae

تکثیر: از طریق قلمه های سبز در ماسه و در گلخانه، خوابانیدن شاخه

شرایط مناسب: آفتابی یا سایه – آفتاب، خاک حاصلخیز و مرطوب با زهکشی مناسب، اقلیم معتدل