JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

یخ در بهداشت (فیکوئید)

یخ در بهداشت (فیکوئید)

نام علمی:mesembrianthemum cristallinum

خانواده:asteraceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در زیر شاسی در اسفند ماه

شرایط مناسب: آفتابی، خاک سبک و زهکش دار، اقلیم معتدل و سرد