JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آرالیا (فانتیا)

آرالیا (فانتیا)

نام علمی: arelia.sp (fatsia)

خانواده: araliaceae

تکثیر: از راه قلمه در بستر ماسه ای در گلخانه

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، خاک برگ پوسیده و خاک باغچه، اقلیم معتدل مرطوب