JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ونوش

ونوش

نام علمی:thuja oriantalis

خانواده:cupressaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در خاک شنی در بهار

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، خاک سبک و شنی و اقلیم معتدل