JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

هاماتوکاکتوس

هاماتوکاکتوس

نام علمی: hamatocactus

خانواده:cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شرایط میست

شرایط مناسب: آفتاب، اقلیم مدیترانه ای و گرم، خاک سبک تا اندازه ای اسیدی